HƯỚNG DẪN XỬ LÝ XE Ô TÔ MANG BIỂN SỐ NGOẠI GIAO

(www.luatsutoancau.com)

Hướng dẫn xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị của Việt Nam.

Đối với các xe ô tô do phía nước ngoài bàn giao trước ngày Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành (ngày 25/7/2007), việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước được thực hiện theo thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 159/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị đang sử dụng tài sản lập hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản, gửi cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với xe ô tô của các dự án thuộc Trung ương quản lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với xe ô tô của các dự án thuộc địa phương quản lý.

Về các khoản thuế, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý như sau: Số xe ô tô nêu trên không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; được miễn thuế nhập khẩu. Riêng lệ phí trước bạ khi cấp, đăng ký biển kiểm soát mới thực hiện theo các quy định hiện hành.

Sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với xe ô tô, đơn vị, tổ chức đang quản lý, sử dụng các xe ô tô có nghĩa vụ đến cơ quan Công an để thực hiện thủ tục xóa sổ, thu hồi đăng ký, biển số xe và làm thủ tục sang tên, cấp biển đăng ký mới. Các Bộ, ngành, địa phương kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai; đồng thời xác nhận giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe và giấy khai sang tên di chuyển xe thay cho chủ xe (không cần biên bản bàn giao xe từ phía nước ngoài) để làm thủ tục sang tên, đăng ký cấp biển số xe.

Khi trình cơ quan cấp trên để trình cấp có thẩm quyền (Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND cấp tỉnh) xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, đơn vị đang quản lý, sử dụng xe phải đồng thời trình phương án xử lý đối với các xe đang quản lý, sử dụng theo một trong 2 hình thức: (1) thực hiện thanh lý bằng hình thức phá dỡ, hủy bỏ đối với xe đã hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng; (2) chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước phù hợp tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Thủ tướng Chính phủ đối với các xe ô tô còn sử dụng được.

Đối với các xe ô tô bàn giao sau ngày 25/7/2007 thì việc đăng ký, cấp biển số xe thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an; việc thực hiện nghĩa vụ thuế, xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và xử lý đối với các ô tô do chuyên gia, nhà thầu của các dự án có vốn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho phía Việt Nam được thực hiện  theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, việc xử lý  các xe ô tô nêu trên của các dự án đã kết thúc phải được thực hiện xong trước ngày 31/3/2015. Quá thời hạn này mà chưa hoàn thành việc xử lý thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

                            Lan Phương

Theo báo điện tử chinhphu.vn